strategia

 

Szanowni Państwo,
oddajemy do Państwa rąk pierwszy z dwóch dokumentów składających się na Narodowy Program Badań Polarnych: “Strategia polskich badań polarnych – koncepcja na lata 2017-2027”. Dokument ten, wypracowany przy współudziale całego polarnego środowiska naukowego, skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Ma na celu zarysowanie stanu oraz zdefiniowanie kierunków rozwoju polskich badań polarnych w ciągu najbliższej dekady. Badania polarne są częścią naszej kultury narodowej, budują markę i prestiż Polski w międzynarodowym wymiarze. Mamy nadzieję, że “Strategia polskich badań polarnych” będzie pomocnym narzędziem w umacnianiu pozycji polskiej polarystyki, a także w rozwijaniu współpracy między środowiskiem naukowym a światem gospodarki, polityki i edukacji.
 
Z wyrazami szacunku,
prof. Jacek A. Jania
Przewodniczący Komitetu Badań Polarnych PAN
Agnieszka Kruszewska
Przewodnicząca Polskiego Konsorcjum Polarnego

 

Distinguished  Guests,
We are delighted to present you here the first of two documents contributing to the National Program of Polar Research: "Strategy of Polish polar research - concept for 2017-2027". This document, developed by the entire Polish polar scientific community, is addressed to a wide range of stakeholders. It aims to outline the state and define the directions of further development of Polish polar research over the next decade. Polar research is part of our national culture, shape the brand and prestige of Poland on the international forum. We hope that the "Strategy of Polish polar research" will be a helpful tool to strengthen the position of Polish polar studies, as well as in developing cooperation between the scientific community and the worlds of economy, politics and education.

Sincerely,
Prof. Jacek A. Jania
Chair of The Committee on Polar Research of the Polish Academy of Sciences

Agnieszka Kruszewska
President of the Polish Polar Consortium